Rejestracja   Zaloguj się
Od kilku lat na rynku są urządzenia umożliwiające samoczynne sterowanie oświetleniem. Niestety urządzenia te mają wiele wad, przez co nie mogą być stosowane we wszystkich miejscach. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem stosowanym do automatycznego zapalania światła są wyłączniki oparte na czujnikach ruchu PIR. Czujniki te automatycznie załączają oświetlenie, gdy wykryją poruszający się obiekt w zakresie pola swojego widzenia. Jeżeli obiekt wyjdzie poza pole widzenia lub przestaje się poruszać, to światło zostaje automatycznie wyłączone.

Dostępne w naszym sklepie inteligentne wyłączniki światła "Luno5" wyposażone są w panel dotykowy i działają na innej zasadzie niż czujki ruchu. Każda osoba wchodząca bądź wychodząca z pomieszczenia jest liczona przez specjalne czujniki kierunku zamontowane przy drzwiach wejściowych. Gdy z pokoju wychodzi ostatnia osoba światło jest samoczynnie gaszone.

,For several years now market offers devices that enables automatic light control. Unfornutanetely these devices have many flaws so they can't be used in all places. The most popular solution used for automatic light control are switches based on PIR motion sensors. These sensors automatically turns lights on when they detect moving object in their field of vision. If object moves outside of field of vision or stops moving the lights goes automatically off. Intelligent lights switches „Luno5” that are available in our shop are equipped in touchscreen and operates on different level than motion sensors. Each person that enters or leaves room is counted by compulsory direction sensor assembled by entrance door. When last person leaves the room lights automatically goes off.
Twój koszyk jest pusty

Chcesz otrzymać informację o promocji i obniżce cen naszych wyłączników - zarejestruj się w sklepie (u góry ekranu).

Dla zamówień na kwotę co najmniej 500 zł (przy przedpłacie na konto) przesyłka pocztą gratis. Proszę o wpłatę na konto kwoty niższej o koszt dostawy. Poniżej 500zł koszt przesyłki od 12 zł.

Jeżeli nie będziesz w pełni zadowolony z zakupu zawsze możesz w ciągu 14 dni zwrócić zakupiony towar (do tej pory nie było osób, które nie były zadowolone z zakupu i chciały go zwrócić).


If you want receive information about promotion and discounts for our switches – please register at our shop (at the top of the screen). We have free shipments for orders for at least 500 PLN (when you use prepayment). You can then pay amount with shipment costs deducted. Shipments for order on amount below 500 PLN cost 12 PLN (3 Euro). If you won't be fully satisfied on your purchase then you can always return purchased merchandise up to 14 days from the date of purchase (so far no-one used this option)..,,

,

włącznik suno2 zespol

Strona o nas.

Zajmujemy się sprzedażą automatycznych, inteligentnych wyłączników światła, które samoczynne zapalają i gaszą światło w pomieszczeniach mieszkalnych czyli umożliwiają automatyczne sterowanie oświetleniem. Zautomatyzowanie czynności, które każdy z nas wykonuje kilkanaście razy w ciągu doby pozwala podnieść komfort w Twoim domu, a dzięki samoczynnemu gaszeniu zbędnego oświetlenia pozwala zaoszczędzić pieniądze wydawane na energię elektryczną. Bez inwestowania ogromnych środków finansowych mogą Państwo sprawić, że Wasz dom będzie bardziej przyjazny, nowoczesny, komfortowy jednym słowem inteligentny. Poprzez samoczynne gaszenie zbędnego oświetlenia zaoszczędzone środki finansowe można przeznaczyć na realizację swoich marzeń.

Poza sprzedażą urządzeń elektronicznych zajmujemy się również sprzedażą i montażem baterii słonecznych i pomp ciepła wraz niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym prawidłową pracę. Dzięki połączeniu darmowej energii elektrycznej płynącej ze słońca i inteligentnego sterowania oświetleniem mogą się Państwo poczuć się u siebie tanio i komfortowo jak to w inteligentnym domu.

Więcej o automatycznych, inteligentnych wyłącznikach światła Suno2, Suno5 i najnowszych Luno5

Do samoczynnego zapalania i gaszenia światła najczęściej używamy zwykłych naściennych wyłączników światła co w obecnych czasach szybkiego postępu staje się rozwiązaniem mało wygodnym i przestarzałym. Konieczność wielokrotnego "pstrykania" przełącznikami światła wynika z tego, że nasze mieszkania nie są wyposażane w instalacje automatycznego sterowania oświetleniem. Brak inteligentnych, nowoczesnych urządzeń zmusza użytkowników do stosowania przestarzałej techniki. Żyjąc w ciągłym pośpiechu, wychodząc z pomieszczeń często zapominamy wyłączyć za sobą oświetlenie. Pozostawianie zapalonego światła w pomieszczeniach powoduje wymierne straty energii, a co za tym idzie niepotrzebnie zwiększa nasze wydatki ponoszone na energię elektryczną. Zbliżające się uwolnienie cen prądu powinno nas zmobilizować do zerwania z dziewiętnastowieczną techniką pstrykania.

Najczęściej stosowanymi urządzeniami umożliwiającymi samoczynne sterowanie oświetleniem są najczęściej czujniki ruchu PIR. Okazuje się, że urządzenia te mają wiele wad, przez co nie mogą być stosowane we wszystkich lokalizacjach. Czujniki te automatycznie załączają oświetlenie, gdy wykryją poruszający się ciepły obiekt w zakresie swojego pola widzenia. Jeżeli obiekt wyjdzie poza pole widzenia lub na kilka chwil przestaje się poruszać, to po ustalonym czasie światło zostaje automatycznie wyłączone. W celu jego ponownego zapalenia należy pomachać rękoma lub zrobić parę kroków.

Nowym wygodniejszym rozwiązaniem, które zapewnia automatyczne sterowanie oświetleniem jest inteligentny wyłącznik oświetlenia LUNO5. Wyłączniki te umożliwiają automatyczne zapalenie światła przed wchodzącym użytkownikiem jak też jego niemal natychmiastowe gaszenie po wyjściu użytkownika z pomieszczenia.

eledo1

Wszystko dla Twojej wygody.

Urządzenia LUNO5 eliminują konieczność szukania wyłącznika światła w ciemności, ułatwiają wejście, gdy ręce zajęte są torbami lub innymi przedmiotami. Włączanie światła następuje natychmiast po wejściu do pomieszczenia i tylko przy niskim natężeniu oświetlenia. Urządzenia zapewniają wygodę i przyczyniają się do oszczędności energii. Po zastosowaniu automatycznego wyłącznika liczącego osoby nie trzeba się stale poruszać, aby w pomieszczeniu było jasno - co ma miejsce przy stosowaniu czujników ruchu.

nasz ekspert od światłą

Wady stosowanych powszechnie czujników ruchu służących do załączania oświetlenia:

 • konieczność okresowego poruszania się użytkowników w celu podtrzymania zapalonego oświetlenia; 
 • konieczność zamontowania czujnika ruchu lub kilku czujników ruchu w takich miejscach, aby wszystkie miejsca w pomieszczeniu były widziane przez czujniki np. za wysokim fotelem w kabinie prysznicowej itp;
 • konieczność prowadzenia kabli po ścianach pomieszczenia lub po suficie do czujników ruchu;
 • światło nie zawsze zapala się natychmiast po wejściu do pomieszczenia zwłaszcza jeżeli czujnik ruchu jest skierowany na wnętrze pokoju zamiast na drzwi wejściowe;
 • światło niepotrzebnie zapala się w pomieszczeniu, gdy czujnik ruchu skierowany jest na drzwi, a obok pomieszczenia przechodzą domownicy;
 • brak możliwości automatycznego załączania światła poprzez otwarcie drzwi (np. przed wejściem do ciemnego pomieszczenia);
 • błędne zadziałania czujników ruchu spowodowane pracą grzejników lub poruszającymi się na wietrze przedmiotami;
 • opóźnione wyłączanie światła po wyjściu użytkownika z pomieszczenia - przez określony czas zwykle ok. 1-2 minuty światło nadal się pali zużywając niepotrzebnie energię;
 • zwierzęta domowe przemieszczające się po domu mogą powodować niepotrzebne zapalanie się świateł;
 • brak możliwości załączana i wyłączania światła na stałe;

Zastosowanie urządzenia LUNO5 eliminuje wymienione powyżej wady, umożliwiając automatyczne sterowanie światłem w sposób komfortowy bez potrzeby wykonywania ciągłych, niepotrzebnych ruchów przez użytkowników.

Skorzystaj z funkcji automatycznego sterowania oświetleniem, a nie będziesz chciał wrócić do monotonnego, ręcznego przełączania przełączników !

Wszystko dla Twojej wygody.

About us

Our profession is manufacture and sale of automatic and smart light switches that automatically switches lights on and off in living compartments so streers lights automatically. Automation of activities that any of us do dozen times per day allows to increse your house comfort and automatically switches lights off so you can save money that you spend on electricity. You don't need to invest huge financial means to make your house more friendly, modern and comfortable – in brief your house will be intelligent. Money saved on unnecessary illumination can be used for realisaion of your dreams.

Apart from manufacture of electronic devices we also engage in sale and assemblage of solar batteries and heat pumps along with necessary equipment that enables proper work. Thanks to combination of free solar power and intelligent illumination control you can think of your house as of economical and comfort one.

Read more about automatic and intelligent Suno2, Suno5 and brand new Luno5 light switches.

To turn lights on/off automatically we most often use regular wall switches what in current times seems to be inconvienient and old fashioned. Necessity of multiple pushing light switches comes from the fact that our apartments are not equipped with automatic light switch installations. Lack of intelligent, modern devices forces people to use old technology. We live in constant rush and we often forget to turn lights off when we leave the room. Such situations causes measurable energy losses and in consequence unnecessary increases our expenses on electricity. Upcoming release of power prices should mobilise us to break a XIX-century switch-pushing technique.

The most popular solution used for automatic light control are switches based on PIR motion sensors. Unfornutanetely these devices have many flaws so they can't be used in all places. These sensors automatically turns lights on when they detect moving object in their field of vision. If object moves outside of field of vision or stops moving the lights goes automatically off. In order to turn lights on again you need to wave your hands or move few steps.

The new and more comfortable solution that allows to turn lights on automatically is intelligent and automatic LUNO5 light switch. This switch enables automatic turning lights on before person enters room and also turn it off almost instantly after person leaves the room.

LUNO5 device eliminates neccessity of searching for light switch in dark, it makes your exit the room easier when you are carrying bags or other items. Lights goes on right after you enter the room if light intensity is low. Device ensures comfortableness and saves electrical energy. After installation of automatic switch that counts people you don't need to move to make room bright – like in case of motion sensors.

Flaws of common motion sensors used for lights control:

 • necessity of periodic movement in order to keep lights on; 
 • necessity of installation of motion sensor or few motion sensors in places that makes room visible for devices e.g. behind tall chair, shower unit, etc.;
 • necessity of wiring on room walls or ceiling in order to connect motion sensors;
 • lights are not always on instantly after someone enters room, especially if motion sensor is directed towards inside of room instead towards entrance doors;
 • lights unnecessary turns on when sensor is directed towards door and someone moves next to room where sensor is mounted;
 • lack of possibility of turning lights on automatically by opening door (e.g. before entering dark room);
 • wrong work of motion sensors caused by heaters or moving objects;
 • delayed turning lights off after person leaves the room – for determined amount of time, usually 1-2 minutes lights stays on and unnecessarily uses energy;
 • domestic animals that moves inside can unnecessarly turn lights on;
 • lack of possibility of turning lights on for good;

Application ofLUNO5 device eliminates these flaws and enables automatic steering the lights in comfortable way and doesn't require constant movement from users.

Try automatic lights steering and you'll never want to go back to traditional, manual switches!