Rejestracja   Zaloguj się
Od kilku lat na rynku są urządzenia umożliwiające samoczynne sterowanie oświetleniem. Niestety urządzenia te mają wiele wad, przez co nie mogą być stosowane we wszystkich miejscach. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem stosowanym do automatycznego zapalania światła są wyłączniki oparte na czujnikach ruchu PIR. Czujniki te automatycznie załączają oświetlenie, gdy wykryją poruszający się obiekt w zakresie pola swojego widzenia. Jeżeli obiekt wyjdzie poza pole widzenia lub przestaje się poruszać, to światło zostaje automatycznie wyłączone.

Dostępne w naszym sklepie inteligentne wyłączniki światła "Luno5" wyposażone są w panel dotykowy i działają na innej zasadzie niż czujki ruchu. Każda osoba wchodząca bądź wychodząca z pomieszczenia jest liczona przez specjalne czujniki kierunku zamontowane przy drzwiach wejściowych. Gdy z pokoju wychodzi ostatnia osoba światło jest samoczynnie gaszone.

,For several years now market offers devices that enables automatic light control. Unfornutanetely these devices have many flaws so they can't be used in all places. The most popular solution used for automatic light control are switches based on PIR motion sensors. These sensors automatically turns lights on when they detect moving object in their field of vision. If object moves outside of field of vision or stops moving the lights goes automatically off. Intelligent lights switches „Luno5” that are available in our shop are equipped in touchscreen and operates on different level than motion sensors. Each person that enters or leaves room is counted by compulsory direction sensor assembled by entrance door. When last person leaves the room lights automatically goes off.
Twój koszyk jest pusty

Chcesz otrzymać informację o promocji i obniżce cen naszych wyłączników - zarejestruj się w sklepie (u góry ekranu).

Dla zamówień na kwotę co najmniej 500 zł (przy przedpłacie na konto) przesyłka pocztą gratis. Proszę o wpłatę na konto kwoty niższej o koszt dostawy. Poniżej 500zł koszt przesyłki od 12 zł.

Jeżeli nie będziesz w pełni zadowolony z zakupu zawsze możesz w ciągu 14 dni zwrócić zakupiony towar (do tej pory nie było osób, które nie były zadowolone z zakupu i chciały go zwrócić).


If you want receive information about promotion and discounts for our switches – please register at our shop (at the top of the screen). We have free shipments for orders for at least 500 PLN (when you use prepayment). You can then pay amount with shipment costs deducted. Shipments for order on amount below 500 PLN cost 12 PLN (3 Euro). If you won't be fully satisfied on your purchase then you can always return purchased merchandise up to 14 days from the date of purchase (so far no-one used this option)..,,

,

Automatyczny Wyłącznik Światła "LUNO5-B

Wyłącznik LUNO5-B wykonany jest w kolorze białym i ma wymiary: 8,2 cm x 8,2 cm

W komplecie z wyłącznikiem dostarczane są czujniki kierunku przeznaczone do montażu na ościeżnicy drzwi (kolor biały lub kolor brązowy).

Prosimy o wybranie koloru czujników wpisując go w uwagach przy dokonywaniu zakupu W przypadku braku wskazania koloru zostaną wysłane czujniki w kolorze brązowym.

Włącznik - wyłącznik światła Luno5 przeznaczony jest do samoczynnego włączania i wyłączania światła. W szczególności polecany jest do pomieszczeń mieszkalnych. Urządzenie działa dzięki zliczaniu ilości osób wchodzących i wychodzących z pomieszczenia. Włącznik światła Luno5 należy zamontować w standardowej elektrycznej puszce ściennej 60 mm w miejsce tradycyjnego, ściennego wyłącznika światła montując dodatkowo czujniki kierunku będące w zestawie.

Wyłącznik Luno5 nie posiada przycisków mechanicznych. Na panelu wyłącznika znajdują się symbole świetlne i pola dotykowe, Pola dotykowe pozwalają na ręczne zapalanie i gaszenie światła co umożliwia sterowanie światłem również przy pracy wyłącznika w trybie automatycznym. Urządzenie posiada dodatkowo funkcję opóźnionego wyłączania światła co pozwala na samoczynne gaszenia światła po 30 sekundach od dotknięcia przycisku. Wyłącznik ma też możliwość pozostawienia światła przez 3 minuty (przydatne, gdy w łazience światło połączone jest z wentylatorem). Urządzenie ma wbudowany czujnik jasności pomieszczenia dzięki któremu światło zapalane jest automatycznie tylko wówczas, gdy w pomieszczeniu jest ciemno.

Urządzenie Luno5 samoczynnie załącza oświetlenie w ciągu ułamka sekundy od wejścia do pomieszczenia pierwszej osoby. Włącznik może też załączać światło wcześniej, przed wejściem osoby do środka w chwili otwarcia drzwi wejściowych do pokoju (załączony do zestawu czujnik otwarcia drzwi). Światło zostanie samoczynnie wyłączone po około 1 sekundzie od wyjścia z pomieszczenia ostatniego użytkownika. Jednocześnie w pomieszczeniu może znajdować się nawet 100 osób.

Do zapewnienia prawidłowej pracy i do podtrzymania stanu w którym światło jest zapalone nie ma potrzeby okresowego poruszania się osoby w pomieszczeniu (jak to ma miejsce przy stosowaniu niewygodnych czujników ruchu). Światło będzie się paliło stale, gdy tylko ktoś przebywa wewnątrz, niezależnie od tego czy osoba np. siedzi w fotelu, leży czy też przemieszcza się. Sygnałem dla urządzenia do zgaszenia światła jest wyjście ostatniej osoby z pomieszczenia.

Urządzenie Luno5 wyposażone jest w czujniki kierunku rozpoznające kierunek przemieszczania się osób i czujnik otwarcia drzwi. Czujniki te dostarczane są w komplecie razem z wyłącznikiem.
Czujniki kierunku należy zamontować na ościeżnicy drzwi lub w okolicach drzwi wejściowych do pomieszczenia. Czujnik otwarcia drzwi nie musi być montowany jeżeli użytkownik nie chce korzystać z dodatkowych funkcji.

Dostępne są do wyboru 2 kolory czujników kierunku do montażu na ościeżnicy drzwi:

- czujniki białe

- czujniki brązowe

W celu prawidłowego podłączenia wyłącznika Luno5 instalacja elektryczna powinna mieć wyprowadzony w puszce elektrycznej przewód neutralny. Jeżeli zdarzyłoby się (np. w starych instalacjach elektrycznych), że  takiego przewodu neutralnego nie ma, to w razie potrzeby do urządzenia można dokupić dodatkowy zasilacz 5V (ok 25 zł), który zapewni prawidłowe działanie wyłącznika.

Jeżeli wyłącznik Luno5 będzie montowany na zewnątrz pomieszczenia w którym ma być zapalane światło (np niektóre łazienki mają wyłącznik umieszczony na zewnątrz), a w tym pomieszczeniu znajduje się okno, to można dodatkowo dokupić czujnik jasności pomieszczenia (18 zł). Czujnik jasności potrzebny jest wówczas, gdy chcemy, aby wyłącznik Luno5 sprawdzał poziom jasności w pomieszczeniu innym niż sam jest zamontowany.

Gdy wyłącznik Luno5 będzie zamontowany w miejscach użyteczności publicznej, to dodatkowo zaleca się zakupienie specjalnej czujki ruchu, która podłączona do wyłącznika będzie uzupełniała jego pracę i poprawiała funkcjonalność.

Te dodatkowe elementy dostępne są w dziale akcesoria.

Dane techniczne wyłącznika światła Luno5:

Napięcie robocze --------------------------------------------------  85 V – 240 V (50 Hz lub 60 Hz)

Max moc włączanego oświetlenia ----------------------------   500W dla tradycyjnych żarówek, 100W dla innych źródeł światła jak np. świetlówki energooszczędne, żarówki LED

Czas zapalenia światła po wejściu do pomieszczenia ------ 0,01 sek. 

Czas zgaszenia światła po wyjściu ostatniej osoby --------   ok. 2 sek.

Max prędkość osób wchodzących / wychodzących --------- 10 km/h

Funkcja wykrywania dzieci ---------------------------------------- TAK

Zmiana umownego kierunku wejścia / wyjścia ---------------  TAK

Samoczynne zapalanie światła po nastaniu ciemności –---  TAK (opcja do włączenia lub zastosowanie czujki ruchu) 

Możliwość podłączenia czujki ruchu do współpracy ---------- TAK

Wyświetlanie ilości osób w pomieszczeniu (max 9) ----------- TAK  

Funkcja opóźnionego gaszenia światła 30 sek. / 3min. ------- TAK

Dźwięk klawiszy,  gaszenia światła / możliwość wyłączenia -- TAK

Max ilość osób przebywających w danej chwili pomieszczeniu - 100

Możliwość ręcznego zapalania i gaszenia światła po zdjęciu panelu przedniego --- TAK (mini przycisk) 

Zasilanie urządzenia z sieci oświetleniowej (potrzebny przewód zerowy) lub z dodatkowego zasilacza 5V.

Pobór mocy---------------  min 0,3W (czuwanie), max 0,8W (liczenie).

Temperatura pracy -------------------------------------- od -20°C do +40°

Poszczególne wersje urządzeń LUNO5 różnią się kolorystyką przy zachowaniu jednakowej funkcjonalności.

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta.

Życzymy zadowolenia z używania automatycznych wyłączników światła.

Wszystko dla Twojej wygody.

Automatic light switch "LUNO5-B" 

LUNO5-B light switch is available in following colour scheme: 

- Front panel [8.2 cm x 8.2 cm] - white

- Direction sensors designed for assembly on door frame – white or brown colour.

 Please choose sensor colour by entering it in comments during purchasing. Default colour we send is white.

Luno5 light switch is particularly recommended for living compartments. Device works thanks to counting people that enters and leaves the room. Luno5 light switch need to be mounted in standard 60mm wall box in place of traditional wall light switch.

Luno5 light switch has no mechanical buttons and instead of them has partial illuminated touch areas, Touch areas enables (besides automatic work) manual turning lights on/off. Light switch has also option of turning lights off automatically after 30 seconds from touching the button. Switch can also leave lights on for 3 minutes (it is usefull when bathroom has lights connected to ventilation).

Luno5 device turns lights on during split second after first person enters the room. Switch can also turns lights earlier before person enters room, after door is opened (enclosd door opening sensor). Lights are turned off after 1 second from last person leaves the room.

To ensure proper work and sustain state when lights are on you don't need person to move inside room periodically (as it occur when inconvienient motion sensors are used). Lights will be constantly on when someone is inside room, regardless of person position e.g. Sitting, lying or moving. Device turns lights off when last person leaves the room.

Device is equipped with direction sensors that recognises direction of people movement and door opening sensor. These sensors are included with switch suite. Direction sensors need to be mounted on door frame or near entrance door.


Door frame direction sensors are available in 2 colours:

- white

- brown

In order to properly connect Luno5 light switch your electrical installation need to have neutral conductor in fuse box. If needed you can buy extra 5V power supply – it can be usefull when particular room has incomplete electrical installation – i.e. lack of neutral conductor in fuse box (this can occur with old light installations).

You can also buy extra room brightness sensor (18 PLN). This sensor is needed when we want Luno5 to check brightness level in room other than it is mounted in (e.g. some bathrooms with window and switch mounted outside compartment).

If Luno5 switch will be mounted in public utilities then it is reccomended to buy extra motion sensor that connected to switch will complement its work and improve its functionality.

This additional elements can be purchased in accessories section.

Technical data:
 
Working voltage ---------------------------------  85 V – 240 V (50 Hz or 60 Hz)

Max power of lighting --------------------------   500W for traditional bulbs, 100W for other light sources                                                                              like e.g. energy saving lamps, LED bulbs

Time from entering the room to turning lights on ------------------- 0,01 sec.

Time from the last person leaving the room to turning lights off --  about 2 sec.

Max speed of people entering/leaving room ------------------------- 10 km/h

Children detection ------------------------------------------ YES

Change of entrance/exit directions -----------------------  YES

Automatic turning lights on after dark –------------------  YES (it can be turned on or activated by motion sensor)

Cooperation with motion sensor --------------------------- YES

Displaying number of people in the room (max 9) ------- YES  

Delayed turning lights off 30 sec. / 3min. ---------------- YES

Keyboard sound, turning lights off / possibility of turning off -- YES

Max number of people in the room ------------------------ 100

Possibility of manual turning lights on/off after dismantling front panel --- YES (small button)

Powering device via lightning system (neutral conductor needed) or via additional 5V PSU.

Power consumption ----------------------------------------  min 0.3W (standby), max 0.8W (counting).

Work temperature ------------------------------------------ between -20°C and +40°C

Particular version of LUNO5 devices differs in colour scheme but maintains equal functionallity.

Product i scovered by 24-month manufacturer warranty.

We wish you satisfaction on using automatic light switches.

Everything for your comfort.